Energetický audit

Energetickým auditem se rozumí, písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Kdo musí mít energetický audit?

 • Velký podnik (má víc jak 250 zaměstnanců nebo roční obrat vyšší než 50 mil. € nebo bilanční sumu rozvahy vyšší než 43 mil. €)
 • Organizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie nad 1 500 GJ
 • Všechny subjekty se spotřebou energie nad 35 000 GJ
 • Subjekt provádějící větší změnu dokončené budovy, pokud nejsou splněny požadavky na její energetickou náročnost dle § 7 odst. 5 písm. f). zákona

Jaká je platnost energetického auditu?

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Pro velké podniky je platnost energetického auditu omezena na 4 roky.

Co když se nesplní povinnost zpracování energetického auditu?

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství se dopustí správného deliktu tím, že nepodrobí budovu nebo energetické hospodářství energetickému auditu, kde se může uložit pokuta ve výši 5 000 000 Kč.

Proč právě energetický audit?

 • Pomůže vám posoudit zda se ve vašich objektech efektivně hospodaří s energií.
 • Nabídne vám potenciály úspor v oblasti hospodaření s energií.
 • Je výchozím bodem k možnostem získání dotací.

Proč energetický audit právě od nás?

 • Naše firma sbírá zkušenosti v oboru od 90. let minulého století.
 • Náš tým vám zpracuje energetický audit profesionálně, šetrně, rychle a levně.

Co by mělo následovat po vypracování energetického auditu?

 • Možnost aplikace EPC
 • Možnost realizace energetického managementu
 • Žádost o poskytnutí dotace na vhodně zvolené úsporné opatření
 • Realizace zvolené úsporné varianty

Postup zpracování energetického auditu:

 1. Objednání energetického auditu
 2. Domluvíme se na úvodní schůzce, prostudujeme dostupnou projektovou dokumentaci a sesbíráme potřebná data
 3. Během osobní obhlídky předmětu auditu si pořídíme nezbytně nutnou fotodokumentaci
 4. Zpracujeme energetický audit
 5. Zkonzultujeme s Vámi výsledky a možnosti úspor
 6. Odevzdáme Vám vypracovaný energetický audit